Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Drukuj
 

Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną).


Skargi należy adresować:
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 27
01-531 Warszawa
Sekretariat
tel.: 022 848 66 70
faks: 022 848 66 71
e-mail:
sekretariat@mpri.pl

Interesanci przyjmowani są:
ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, 01-531 Warszawa
Poniedziałek – Piątek 8:00 - 16:00

Inne informacje zawiera serwis internetowy: http://mpri.pl

 

Termin załatwiania spraw:

Sprawy załatwiane są zgodnie z kolejnością ich wpływu, bez zbędnej

zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę, a w razie niezałatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.

 

 

Osoby starające się o wydanie dokumentów związanych z zatrudnieniem:

- duplikatu świadectwa pracy,

- zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7),

- świadectwa pracy w warunkach szkodliwych,

- lub innych

prosimy o wypełnienie wniosku:

Wniosek o wydanie dokumentów zatrudnienia

i złożenie wniosku w sekretariacie Spółki.

 Informacja publiczna

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

Z zasadami udostępniania informacji publicznej MPRI można zapoznać

się pod linkiem:

Zasady udostępniania informacji publicznej w MPRI

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na

zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze

względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej

zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia

wniosku.

 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym

terminie, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w

tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim

udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia

złożenia wniosku.

 

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest

przekazywana w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji na wniosek, podmiot

zobowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty

związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub

koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we

wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę

odpowiadającą tym kosztom.

 

Ponadto, informacja publiczna może być udostępniana w drodze

 

wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.


 
 
Wprowadził Adamczyk Edyta (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.) 27-11-2019
Aktualizujący Adamczyk Edyta (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.) 04-12-2020
Zatwierdzający Adamczyk Edyta (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.) 04-12-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-12-2020
Liczba odwiedzin: 472
Rejestr zmian