Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. > Menu Przedmiotowe > Struktura własnościowa i majątek > Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

  Drukuj
 

Informacja o stanie majątku MPRI Spółka z o.o.
wg stanu na dzień 31-12-2019 r.

(wszystkie wartości podano w tys. zł.)

A. Aktywa trwałe – 113 018,5
I. Wartości niematerialne i prawne – 11,4
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 109 623,0

1. Środki trwałe – 63 374,2
a) grunty - w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów – 24 161,1
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej – 38 409,1
c) urządzenia techniczne i maszyny – 208,0
d) środki transportu – 507,2
e) inne środki trwałe – 88,8
2. Środki trwałe w budowie – 46 248,8
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - 0,0
III. Należności długoterminowe - 0,0
IV. Inwestycje długoterminowe - 0,0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 3 384,1
B. Aktywa obrotowe – 40 641,0
I. Zapasy – 13 159,8
II. Należności krótkoterminowe – 1 110,7
III. Inwestycje krótkoterminowe – 25 715,3
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 655,1
AKTYWA RAZEM: - 153 659,5

A. Kapitał własny – 110 943,6
I. Kapitał podstawowy – 47 491,0
II. Kapitał zapasowy – 54 373,4

III. Kapitał z aktualizacji wyceny – 2 667,0
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe - 6 000,0
V. Strata z lat ubiegłych
VI. Zysk netto – 412,2
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 42 716,0
I. Rezerwy na zobowiązania – 16 513,7
II. Zobowiązania długoterminowe - 0,0
III. Zobowiązania krótkoterminowe – 8 072,8
IV. Rozliczenia międzyokresowe – 18 129,5
PASYWA RAZEM: - 153 659,5


Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki MPRI uchwałą nr 4 z dnia 26 czerwca 2020 roku postanowiło o podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 412 213,68 zł (słownie: czterysta dwanaście tysięcy dwieście trzynaście złotych i 68/100) w następujący sposób: - kwota 382 213,68 zł - na zwiększenie kapitału zapasowego,- kwota 30 000,00 zł - na zwiększenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Majątek osoby prawnej samorządu terytorialnego tj. spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest m.st. Warszawa wynosi 47.491.000 zł i dzieli się na 94.982 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy udział.


 
 
Wprowadził Adamczyk Edyta (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.) 22-11-2019
Aktualizujący Adamczyk Edyta (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.) 16-09-2020
Zatwierdzający Adamczyk Edyta (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.) 16-09-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2020
Liczba odwiedzin: 176
Rejestr zmian